Facebook

กระทรวงการต่างประเทศ


ร่างกฏหมาย
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรม
ร่างกฏหมาย
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
  ไม่มีร่างกฏหมายที่อยู่ในช่วงเวลารับฟังความคิดเห็น      
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมระหว่างประเทศในมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลา พ.ศ. .... (อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) (14-29 มิ.ย. 60)
 
 
ร่างกฏหมาย
อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
ร่างกฏหมาย อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสำนักงานกฤษฏีกา
  ไม่มีร่างกฏหมายที่อยู่ในช่วงเวลารับฟังความคิดเห็น       ไม่มีร่างกฏหมายที่อยู่ในช่วงเวลารับฟังความคิดเห็น