Facebook

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


ร่างกฏหมาย
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรม
ร่างกฏหมาย
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
  ไม่มีร่างกฏหมายที่อยู่ในช่วงเวลารับฟังความคิดเห็น      
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมและให้ประชาชนมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 22 มกราคม -22 กุมภาพันธ์ 2561) - ร่างมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลา อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
 
 
ร่างกฏหมาย
อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
ร่างกฏหมาย อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสำนักงานกฤษฏีกา
        ไม่มีร่างกฏหมายที่อยู่ในช่วงเวลารับฟังความคิดเห็น