Facebook


ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 429 เวลา ปรับปรุงมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลา XML ไฟล์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล

พ.ศ. ....

 

 

 

หลักการ

          กำหนดกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล

 

เหตุผล

         

          โดยที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายจ้างบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรฐานการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

 

 

 

 


(ร่าง)

กฎกระทรวง

กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล

พ.ศ. ....

 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหมายความว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ

“บุคลากร” หมายความว่า ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยซึ่งทำหน้าที่เฉพาะด้านบริหาร                 บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานความปลอดภัย

“คณะบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

หน่วยงานฝึกอบรม หมายความว่า นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑

ข้อ ๓ ในกรณีที่นายจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร และคณะบุคคลตามที่มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลากำหนด ให้นายจ้างดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการฝึกอบรม             ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

มาตรฐานการฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม วิธีการดำเนินการจัดฝึกอบรม และคุณสมบัติวิทยากร

ข้อ ๔ หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้

(๑) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

(ข) มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ค) การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

(ง) การป้องกันและควบคุมอันตราย

               (๒) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีระยะเวลาการฝึกอบรม               ไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

                   (ข) มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                   (ค) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

 

 

               (๓) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค มีระยะเวลาการฝึกอบรม              ไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

                   (ข) มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                   (ค) การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย

                   (ง) การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย

               (๔) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง มีระยะเวลาการฝึกอบรม                 ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาและการส่งเสริมความปลอดภัย

                   (ข) สุขศาสตร์มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาและสิ่งแวดล้อม

                   (ค) เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย

                   (ง) การดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง

                   (จ) การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน

                   (ฉ) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

               (๕)  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. .... มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสี่สิบสองชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

                   (ข) การจัดทำและวิเคราะห์แผนงานโครงการความปลอดภัย

                   (ค) การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

               (๖)  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๔)                 แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล               เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. .... มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสองร้อยยี่สิบสองชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาและการส่งเสริมความปลอดภัย

                   (ข) สุขศาสตร์มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาและสิ่งแวดล้อม

                   (ค) เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย

                   (ง) การดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง

                   (จ) การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน

                   (ฉ) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

                   (ช) การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

                   (ซ) การจัดทำและวิเคราะห์แผนงานโครงการความปลอดภัย

                   (ฌ) การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

 

 

 

 

                   (๗) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

                   (ข) มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                   (ค) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

               (๘) หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือระดับบริหาร มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสี่สิบสองชั่วโมงอย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) กลยุทธ์ในการบริหารงานตามมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ

                   (ข) กลยุทธ์การบริหารองค์กร

                   (ค) การจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

                   (ง) การจัดการสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สภาพการทำงาน และการป้องกันโรคจากการทำงาน

                   (จ) การจัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย

                   (ฉ) ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการตรวจประเมิน

                   (ช) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงพร้อมนำเสนอรายงานการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน และการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาแผน

               (๙) หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคขั้นสูง มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงอย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) กลยุทธ์ในการบริหารงานตามมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ

                   (ข) กลยุทธ์การบริหารองค์กร

                   (ค) การจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

                   (ง) ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการตรวจประเมิน

                   (จ) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงพร้อมนำเสนอรายงานการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน และการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาแผน

               ทั้งนี้ รายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคลตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

 

 

 

 

 

               ข้อ ๕ การฝึกอบรมตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ(๗) ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรม ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้จัดฝึกอบรมให้แจ้งกำหนดการอบรม วัน เวลา และสถานที่ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม รายชื่อและคุณสมบัติวิทยากร และรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรม ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

               ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดให้ผู้ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรม

               ข้อ ๖ การฝึกอบรมตามข้อ ๔  วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๘) และ (๙) ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรมให้นายจ้างจัดให้ผู้ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรม

ข้อ ๗ นายจ้างหรือหน่วยงานฝึกอบรมต้องดำเนินการตามวิธีการดำเนินการจัดฝึกอบรม ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน และมีวิทยากร         อย่างน้อยหนึ่งคน

(๒) จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๕) (๗) (๘) และ(๙) เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร

(๓) จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรตามข้อ ๔ (๔) และ(๖) เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละหมวดวิชาของหลักสูตร

(๔) จัดให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

               ข้อ ๘ วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

               (๑) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาที่บรรยาย ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าห้าปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหมวดวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามปี

               (๒) เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขา                 ที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาที่บรรยายและมีประสบการณ์การสอนในหมวดวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามปี

               (๓) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับหมวดวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าห้าปี ทั้งนี้ มีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหมวดวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามปี

               (๔) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพหรือระดับเทคนิคขั้นสูงประจำ               สถานประกอบกิจการซึ่งนายจ้างเป็นผู้จัดฝึกอบรม โดยต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าห้าปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหมวดวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามปี

 

 

 

 

 

(๕) เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตาม (๑) (๒) หรือ (๓) และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรในหมวดวิชา    ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

              

 

 

                                                          ให้ไว้ ณ วันที่              พ.ศ. ....

                                                                                                                                                                             

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

 

                                               

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรามือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชน คือ มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชน

  มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชน คือ มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชน

  มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชน คือ มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชน

  กรุณากรอกมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail