Facebook


ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561-วันที่ 11 มกราคม 2562)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 866 เวลา ปรับปรุงมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลา XML ไฟล์
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 6) ได้ตรวจพิจารณาร่างมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีหลักการบางประการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาจากมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาและการรายงานผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นพร้อมจัดทำคำชี้แจงการตรวจสอบความจำเป็น (Checklist) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของท่าน หน่วยงานในสังกัด หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยขอได้โปรดแจ้งความคิดเห็นเป็นหนังสือ หรือมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาเอกสารและแสดงความเห็นดังนี้
1. ทางมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ www.dtam.moph.go.th โดยเข้าไปที่ "บริการประชาชน" เลือกเข้าไปที่ "ระเบียบและมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาที่เกี่ยวข้อง" และเลือก "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลา" และแสดงความคิดเห็นที่ "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึง 11 มกราคม 2562) หรือ
2. มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาการรับฟังความคิดเห็นด้านมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาไทยที่ http://karelinasleotards.com/index.php/component/k2/item/1375-17-2561-11-2562 
โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในระหว่างวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบ       

ไอเท็มน่าสนใจ
มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรามือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชน คือ มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชน

  มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชน คือ มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชน

  มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชน คือ มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามหาชน

  กรุณากรอกมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

                                                                         เหตุผล 


                      โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรขยายความคุ้มครองและการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ครอบคลุมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชุมชนที่ได้รับการรับรองสิทธิไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับสมควรปรับปรุงมาตรการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพมากมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลา รวมทั้งเพิ่มบทกำหนดโทษทางอาญากรณีการฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชุมชนและการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ เพิ่มบทบัญญัติที่ให้อำนาจในการเปรียบเทียบคดีบรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้มีความเหมาะสมยิ่งมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลา  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  


                                                               หลักการ


                     แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้


                     (๑) เพิ่มบทนิยามคำว่า “กองทุน” และ “อธิบดี” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓ และมาตรา ๑๓)


                     (๒) กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจในการออกกฎกระทรวง
  ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม รวมทั้งการลดหรือยกเว้นค่าตอบแทนสำหรับการใช้ประโยชน์ตำรับ
  ยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ และมาตรา ๑๙ วรรคสอง)  


                     (๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ และวิธีการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วาระการดำรงตำแหน่งและ
  การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มหรือ
  แทนตำแหน่งที่ว่าง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ (๗) และมาตรา ๙)


                     (๔) กำหนดเพิ่มประเภทภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่เป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชุมชน และกลไกการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชุมชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖ และเพิ่มมาตรา ๔๒/๑ ถึงมาตรา ๔๒/๕)


                         (๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ข้อยกเว้นการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิ และเพิ่มอำนาจในการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจดทะเบียนรับการตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ วรรคสาม มาตรา ๓๔ วรรคสอง (๒) และมาตรา ๓๕ วรรคสี่)


                     (๖) กำหนดให้อำนาจในการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์พื้นเมืองของต่างประเทศในมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลา และ
  ใบแทนหนังสือสำคัญการมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร  

  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓ วรรคสอง และมาตรา ๖๔ วรรคสอง)


                     (๗) ปรับปรุงที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  และการดำเนินงานของกองทุนฯ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่)


                     (๘) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางอาญา และเพิ่มบทบัญญัติที่ให้อำนาจเปรียบเทียบในคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ และเพิ่มมาตรา ๗๗/๑ มาตรา ๗๗/๒ และมาตรา ๘๒/๑)


                     (๙) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    มือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail